2000 miles of Nanny States

1/5 cane creek marathon course
5 circles = marathon