More Miles than Degrees Fahrenheit

1

Jeff's points - 12.3 points (2011) (Read 247 times)

  Jan 16th - 4.75 miles at -9 degrees Jan 17th - 5.3 miles at 4 degrees Jan 25th - 5.6 miles at 3 degrees Feb 5th - 4.35 miles at 4 degrees Feb 6th - 5.75 miles at -3 degrees Feb 7th - 3.65 miles at 2 degrees

   New start for 2011:

    

   Jan15th - 11.3 miles at -1 degrees