Monthly View


Jump to:
June 2019
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
20

Easy 2.5 mi

Core 15:00

21
22
23
24
25
26

Easy 3 mi

Core: 15:00

Run: 5.5 mi

27
28
29
30
31
1
2
3

Bike 15.3 mi

4

Bike 16.9 mi

5

Bike 7.5 mi

6

Elliptical 4 mi

Core 10:00

7

Bike 18.4 mi

Core 10:00

8

Bike 10 mi

9

Bike: 68.1 mi

Core: 20:00

Elliptical: 4 mi

10

Swim 6 mi

11

Weights

Core 15:00

Elliptical 7 mi

12

Core 12:00

Bike 23.1 mi

13

Core 12:00

Elliptical 8 mi

14

Elliptical 7 mi

15

Weights

16

Bike 15 mi

Core 12:00

Bike: 38 mi

Core: 51:00

Elliptical: 22 mi

Swim: 6 mi

Weights: 2 times

17

Core 10:00

Elliptical 8 mi

18
19
20
21
22
23

Core: 10:00

Elliptical: 8 mi

24
25
26
27
28
29
30