Workouts


Summary
wait
Date ▼ Activity Course Type Distance Duration Pace  
8/16/2018 Run
Walnut Canyon Reservoir - Other
Fartlek 2.9 mi 26:31 9:19
7/8/2018 Run
Basic Canyon Run
Hill 3.1 mi 32:24 10:34
7/6/2018 Run
Walnut Canyon Reservoir - Other
Easy 3.2 mi 31:05 9:47
6/29/2018 Run
Walnut Canyon Reservoir - 2 Laps No Hills
Fartlek 3.5 mi 29:53 8:33
12/1/2015 Run
Walnut Canyon Reservoir - Other
Interval 3.7 mi 35:01 9:35
12/1/2015 Run
Walnut Canyon Reservoir - Other
WarmUp/CoolDown 1.1 mi 10:27 9:57
4/7/2013 Run
Carlsbad 5000
Race 5.0 km 21:28 6:55
4/2/2013 Run
Brea-Olinda HS Track
WarmUp/CoolDown 0.5 mi 5:00 9:26
4/2/2013 Run
Brea-Olinda HS Track
Interval 3.3 mi 19:43 5:55
4/2/2013 Run
Brea-Olinda HS Track
WarmUp/CoolDown 0.5 mi 4:36 9:13
4/2/2013 Run
Brea-Olinda HS Track
WarmUp/CoolDown 1.0 mi 9:29 9:30
3/26/2013 Run
Brea-Olinda HS Track
WarmUp/CoolDown 0.6 mi 5:11 9:15
3/26/2013 Run
Brea-Olinda HS Track
Tempo 3.4 mi 21:11 6:11
3/26/2013 Run
Brea-Olinda HS Track
WarmUp/CoolDown 1.4 mi 12:09 8:41
3/23/2013 Run
La Habra
Race 3.1 mi 21:35 6:58
3/19/2013 Run
Brea-Olinda HS Track
WarmUp/CoolDown 0.6 mi 5:26 9:42
3/19/2013 Run
Brea-Olinda HS Track
Interval 2.6 mi 15:59 6:07
3/17/2013 Run
Brea-Olinda HS Track
WarmUp/CoolDown 0.4 mi 3:59 11:06
3/12/2013 Run
Brea-Olinda HS Track
WarmUp/CoolDown 0.3 mi 2:42 10:24
3/12/2013 Run
Brea-Olinda HS Track
Interval 2.6 mi 17:38 6:41
3/12/2013 Run
Brea-Olinda HS Track
WarmUp/CoolDown 1.5 mi 15:00 10:05
3/5/2013 Run
Brea-Olinda HS Track
WarmUp/CoolDown 0.5 mi 5:28 10:20
3/5/2013 Run
Brea-Olinda HS Track
Interval 3.0 mi 18:16 6:07
3/5/2013 Run
Other
Interval 1.0 mi 7:36 8:00
3/5/2013 Run
Brea-Olinda HS Track
WarmUp/CoolDown 1.0 mi 9:35 9:24
2/28/2013 Run
Walnut Canyon Reservoir - Other
WarmUp/CoolDown 0.6 mi 5:42 9:41
2/28/2013 Run
Walnut Canyon Reservoir - Other
Tempo 3.1 mi 22:25 7:14
2/27/2013 Run
Walnut Canyon Reservoir - 2 Laps No Hills
Maint Run 3.5 mi 30:49 8:47
2/24/2013 Run
Brea 8K
Race 5.0 mi 36:53 7:23
2/23/2013 Run
Walnut Canyon Reservoir - Other
Tempo 1.0 mi 6:45 6:45
2/23/2013 Run
Walnut Canyon Reservoir - Other
WarmUp/CoolDown 0.5 mi 4:29 8:58
2/22/2013 Run
Walnut Canyon Reservoir - 1 Lap with Hills
Maint Run 4.4 mi 42:02 9:32
2/21/2013 Run
Walnut Canyon Reservoir - 1 Lap with Hills
Maint Run 4.4 mi 41:39 9:25
2/20/2013 Run
Walnut Canyon Reservoir - 1 Lap with Hills
Maint Run 4.6 mi 39:12 8:37
2/19/2013 Run   Easy 3.7 mi 31:21 8:28