Monthly View


Jump to:
April 2022
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
21

Easy 7 km

Weights 12:02

22

Weights 12:01

Easy 10.1 km

23

Interval 9 km

Ski 3.2 km

24

Easy 5.6 km

Yoga 10:10.79

25

Easy 4.1 km

26

Yoga 5:00

27

Race 30 km

Yoga 5:04

Run: 65.7 km

Ski: 3.2 km

Weights: 24:03

Yoga: 20:14.79

28

Yoga 10:20.71

29

Weights 11:00

30

Weights 12:21

31

Weights 12:11

Easy 4.1 km

Yoga 5:02.06

1

Weights 11:31

Walk 1.5 km

2

Weights 17:50

Bike 9.8 km

3

Easy 7.2 km

Yoga 5:10.88

Bike: 9.8 km

Run: 11.3 km

Walk: 1.5 km

Weights: 1:04:53

Yoga: 20:33.65

4

Easy 7.5 km

Weights 22:45

5

Weights 19:00

Easy 10 km

6

Weights 23:00

Easy 9.1 km

7

Weights 11:51

Easy 6.2 km

8

Interval 9 km

Yoga 5:08.43

9

Weights 17:11

Bike 7.7 km

Bike 3 km

Bike 2.9 km

10

Long 26.2 km

Yoga 7:01.59

Bike: 13.5 km

Run: 67.9 km

Weights: 1:33:47

Yoga: 12:10.02

11

Easy 6 km

Weights 12:32

Bike 6.3 km

12

Weights 12:11

Easy 8.4 km

Yoga 11:17.53

Bike 2.9 km

Bike 3 km

13

Easy 10 km

Weights 11:42

Yoga 5:09.75

Yoga 10:16.70

14

Weights 22:41

Yoga 10:12.79

Interval 12.1 km

Yoga 10:05.62

15

Easy 8.1 km

16

Weights 21:30

17

Weights 10:11

Bike: 12.2 km

Run: 44.5 km

Weights: 1:30:47

Yoga: 47:02.39

18

Long 25 km

Yoga 5:07.79

Bike 12.1 km

19

Weights 22:31

Easy 8.4 km

Yoga 10:30.90

20

Tempo 11 km

Weights 12:00

Yoga 10:26

Bike 5.8 km

21

Weights 23:00

Easy 3.2 km

Tempo 1.8 km

Interval 8.3 km

Yoga 5:06.29

22

Easy 7.1 km

Yoga 10:10.95

23

Bike 3 km

Yoga 5:06.40

24

Long 31 km

Yoga 5:01.30

Bike: 20.9 km

Run: 95.9 km

Weights: 57:31

Yoga: 51:29.63

25

Easy 8 km

Weights 12:25

Yoga 5:00.30

Yoga 10:44.02

26

Weights 12:51

Fartlek 10.2 km

Yoga 5:16.53

27

Weights 12:01

Yoga 5:00.63

28

Weights 12:04

Yoga 5:01.20

Interval 12 km

Yoga 5:00.69

29

Easy 10 km

Yoga 5:00.69

30

Bike 4.1 km

1

Long 26 km

Yoga 5:02.67

Bike: 4.1 km

Run: 66.3 km

Weights: 49:21

Yoga: 46:06.73