Workouts


Summary
wait
Date ▼ Activity Course Type Distance Duration Pace  
12/6/2015 Run
nifong wal-mart half marathon
Dog Run 14.0 mi 2:03:42 8:49
12/1/2015 Run
president's hill
Dog Run 8.0 mi 1:08:00 8:30
11/26/2015 Run
bridge and back
Group Run 4.3 mi 36:03 8:21
11/19/2015 Run
bridge and back
Group Run 8.1 mi 1:03:34 7:54
11/7/2015 Run
trail
Dog Run 20.0 mi 3:06:23 9:19
11/3/2015 Run
bridge and back
Group Run 8.0 mi 1:09:06 8:37
11/1/2015 Run
nifong wal-mart half marathon
Dog Run 14.1 mi 2:09:54 9:14
10/25/2015 Run
Abby Trail Half Marathon
Dog Run 13.8 mi 2:02:50 8:55
10/18/2015 Run
Random Route
Dog Run 9.2 mi 1:23:41 9:04
10/15/2015 Run
Nano lollipop
Dog Run 10.3 mi 1:35:54 9:18
10/11/2015 Run
Shepard Park
Dog Run 3.8 mi 35:52 9:22
10/11/2015 Run
Random Route
Dog Run 0.3 mi 3:12 11:26
10/1/2015 Run
Stephens Lake
Dog Run 7.1 mi 1:01:37 8:43
9/26/2015 Run
Columns Run
Group Run 13.1 mi 1:59:51 9:08
9/19/2015 Run
Trail Run
Group Run 11.0 mi 1:42:25 9:18
9/12/2015 Run
trail
Dog Run 17.1 mi 2:39:44 9:22
9/5/2015 Run
Trail Run
Family Run 8.2 mi 1:14:51 9:12
9/3/2015 Run
Tiger run
Dog Run 8.4 mi 1:13:06 8:45
8/29/2015 Run
Abby 5k
Dog Run 3.2 mi 29:46 9:19
8/24/2015 Run
nifong wal-mart half marathon
Dog Run 13.0 mi 2:02:42 9:27
8/18/2015 Run
Andy's amble
Dog Run 8.7 mi 1:18:18 9:00
8/8/2015 Run
cosmo park
Group Run 16.0 mi 2:26:28 9:09
7/28/2015 Run
Jaira's Jaunt
Group Run 8.0 mi 1:12:43 9:06
7/21/2015 Run
Hugh's Hulen Hills
Group Run 8.4 mi 1:12:31 8:38
7/12/2015 Run
Trail Run
Dog Run 11.1 mi 1:42:38 9:16
7/7/2015 Run
Hominy Creek Trail
Family Run 8.0 mi 1:10:34 8:49
6/27/2015 Run
Rock Bridge flyby try
Dog Run 15.3 mi 2:20:52 9:13
6/21/2015 Run
nifong wal-mart half marathon
Dog Run 12.0 mi 1:51:55 9:20
6/18/2015 Run
trail
Family Run 8.1 mi 1:07:16 8:21
6/14/2015 Run
Hominy Creek Trail
Family Run 10.0 mi 1:31:41 9:09
6/13/2015 Run
Trail Run
Group Run 10.4 mi 1:32:00 8:51
6/9/2015 Run
bridge and back
Dog Run 8.2 mi 1:08:50 8:27
6/4/2015 Run
bridge and back
Family Run 8.0 mi 1:02:51 7:51
5/30/2015 Run
Trail Run
Dog Run 16.0 mi 2:18:38 8:40
5/26/2015 Run
Jaira's Jaunt
Family Run 8.0 mi 1:06:55 8:20
5/21/2015 Run
Mulch pile
Group Run 8.0 mi 59:57 7:30
5/17/2015 Run
Stephens Lake
Dog Run 7.5 mi 1:05:51 8:49
5/14/2015 Run
Stephens Lake
Dog Run 8.0 mi 1:07:31 8:26
5/10/2015 Run
nifong wal-mart half marathon
Dog Run 12.0 mi 1:47:18 8:56
5/5/2015 Run
Trail Run
Family Run 8.1 mi 1:11:17 8:51
4/30/2015 Run
Hominy Creek Trail
Dog Run 8.1 mi 1:07:55 8:22
4/26/2015 Run
nifong wal-mart half marathon
Dog Run 13.3 mi 1:56:52 8:47
4/21/2015 Run
Hominy Creek Trail
Family Run 8.0 mi 1:07:14 8:24
4/14/2015 Run
Hominy Creek Trail
Family Run 8.0 mi 1:07:03 8:23
4/9/2015 Run
Stephens Lake
Dog Run 8.1 mi 1:07:05 8:17
4/5/2015 Run
nifong wal-mart half marathon
Dog Run 13.3 mi 1:56:47 8:47
3/31/2015 Run
Hominy Creek Trail
Family Run 8.0 mi 1:07:48 8:28
3/26/2015 Run
Hominy Creek Trail
Family Run 8.0 mi 1:06:37 8:19
3/20/2015 Run
Abduction Junction Half Marathon
Dog Run 13.7 mi 2:02:14 8:57
3/12/2015 Run
bridge and back
Group Run 8.1 mi 1:03:26 7:53
3/9/2015 Run
dog two mile
Family Run 2.0 mi 16:45 8:21
3/5/2015 Run
Stephens Lake
Dog Run 7.0 mi 59:37 8:31
3/5/2015 Run
work to new house
Solo Run 2.0 mi 17:00 8:30
2/27/2015 Run
Shepard Park
Family Run 4.1 mi 32:48 8:04