Monthly View


Jump to:
May 2019
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
22

Easy 4 mi

Easy 3.5 mi

23

Easy 4.3 mi

Easy 6.6 mi

24

Easy 7.3 mi

25

Easy 3 mi

Strength

26

Easy 0.3 mi

27

Long 13.3 mi

28

Run: 42.3 mi

Strength: 1 times

29

Easy 6 mi

30

Easy 6 mi

1

Easy 4.5 mi

Interval 3.8 mi

2

Easy 6 mi

Easy 0.5 mi

Strength

3

Easy 7 mi

Strides 600 m

4

Easy 1.5 mi

Long 13.1 mi

5

Easy 4 mi

Run: 52.3 mi

Strength: 1 times

Strides: 0.4 mi

6

Easy 7.2 mi

Easy 2.9 mi

7

Easy 7 mi

Strides 400 m

8

Easy 5 mi

Tempo 5 mi

9

Easy 6.6 mi

10

Easy 6 mi

11

Long 15 mi

12

Easy 4.7 mi

Run: 59.4 mi

Strides: 0.2 mi

13

Easy 7 mi

14

Easy 6 mi

Easy 3 mi

15

Easy 5 mi

Tempo 2 mi

Interval 2 mi

16
17

Easy 7 mi

18

Long 14.2 mi

19

Easy 6.8 mi

Run: 53 mi

20

Easy 6.1 mi

Easy 3.5 mi

21

Easy 3 mi

22
23
24
25
26

Run: 12.6 mi

27
28
29
30
31
1
2