Monthly View


Jump to:
May 2024
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
22
23
24
25
26

Bike 16.7 km

27

strength 30:00

Walk 3.6 km

28

Bike 16 km

Bike: 32.6 km

strength: 30:00

Walk: 3.6 km

29

strength 30:00

30
1

strength 30:00

2
3
4
5

strength: 1:00:00

6

Default 3.9 km

7
8

strength 10:00

Default 3.8 km

9
10

strength 10:00

Default 3.9 km

Bike 17.9 km

11
12

strength 15:00

Default 3.7 km

Bike: 17.9 km

Run: 15.3 km

strength: 35:00

13

Bike 15 km

14
15
16

Default 4 km

17

strength 12:00

Default 4.2 km

18
19

strength 10:00

Default 4 km

Bike: 15 km

Run: 12.2 km

strength: 22:00

20
21

Default 3.9 km

22
23

strength 10:00

Default 3.9 km

24
25
26

Run: 7.8 km

strength: 10:00

27
28
29
30
31
1
2