Monthly View


Jump to:
July 2022
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
20

Bike 21.7 mi

Leg Strength 49:00

21

Bike 32.1 mi

22

Bike 24.5 mi

Leg Strength 49:00

23

Bike 5 mi

Upper Body 50:00

24

Bike 21 mi

Leg Strength 50:00

25

Bike 53.2 mi

26

Bike 20.7 mi

Leg Strength 1:06

Bike: 178.2 mi

Leg Strength: 2:29:06

Upper Body: 50:00

27

Upper Body 50:00

Bike 16 mi

28

Bike 23.6 mi

Leg Strength 44:00

29

Bike 30 mi

30

Bike 9.2 mi

Upper Body 40:00

1

Bike 35.5 mi

Leg Strength 46:00

2

Eliptical 1:01:00

3

Eliptical 1:06:00

Walk 10:00

Upper Body 32:00

Bike: 114.3 mi

Eliptical: 2:07:00

Leg Strength: 1:30:00

Upper Body: 2:02:00

Walk: 10:00

4

Bike 30 mi

Leg Strength 1:28:00

5

Bike 35.3 mi

6
7
8
9
10

Bike: 65.3 mi

Leg Strength: 1:28:00

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31