Monthly View


Jump to:
November 2022
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
24

Bike 22.4 mi

Leg Strength 41:00

AlterG 2.3 mi

25

Bike 32 mi

26

Bike 19.4 mi

Leg Strength 48:00

27

Bike 3.4 mi

Upper Body 45:00

AlterG 2.5 mi

28

Bike 13.4 mi

Leg Strength 35:00

29

Bike 51 mi

In Place 0.7 mi

30

Bike 3.6 mi

Upper Body 42:00

Bike: 145.2 mi

Leg Strength: 2:04:00

Run: 5.4 mi

Upper Body: 1:27:00

31

Bike 12 mi

Leg Strength 34:00

1

Bike 17.4 mi

Leg Strength 20:00

AlterG 3.3 mi

2

Bike 12 mi

Leg Strength 31:00

3

AlterG 2.8 mi

Bike 2 mi

Upper Body 50:00

4

Bike 11.5 mi

Leg Strength 30:00

5

Bike 43.6 mi

6

Bike 17.6 mi

Upper Body 46:00

Leg Strength 10:00

Bike: 116 mi

Leg Strength: 2:05:00

Run: 6 mi

Upper Body: 1:36:00

7

AlterG 3.1 mi

Bike 12.2 mi

Leg Strength 38:00

8

Bike 23.4 mi

9

Bike 13.3 mi

Leg Strength 35:00

10

Upper Body 57:00

11

Bike 15.4 mi

Leg Strength 41:00

12
13

Bike 31.4 mi

Bike: 95.7 mi

Leg Strength: 1:54:00

Run: 3.1 mi

Upper Body: 57:00

14

AlterG 3.5 mi

Bike 15.7 mi

Upper Body 43:00

15

Bike 20.4 mi

Leg Strength 43:00

16

Bike 27.8 mi

In Place 0.7 mi

17

Bike 8.1 mi

Upper Body 56:00

AlterG 4.2 mi

18

Bike 17.5 mi

Leg Strength 40:00

19

Bike 63 mi

20

Bike 20.7 mi

Upper Body 58:00

Bike: 173.2 mi

Leg Strength: 1:23:00

Run: 8.4 mi

Upper Body: 2:37:00

21

Bike 20.7 mi

Leg Strength 39:00

AlterG 3.2 mi

22

Bike 30 mi

Upper Body 30:00

23

Bike 15.4 mi

Upper Body 47:00

24

Bike 23.1 mi

Leg Strength 58:00

25

Bike 13.9 mi

In Place 0.8 mi

Upper Body 37:00

26

Bike 57 mi

In Place 1.4 mi

27

Bike 20.5 mi

Upper Body 40:00

In Place 1.1 mi

Bike: 180.5 mi

Leg Strength: 1:37:00

Run: 6.5 mi

Upper Body: 2:34:00

28

Bike 20.4 mi

Leg Strength 42:00

29
30
1
2
3
4

Bike: 20.4 mi

Leg Strength: 42:00