Monthly View


Jump to:
March 2024
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
19

Bike 51:00.45

Default_30 1:03:01.02

20

Default 4.8 mi

Default_30 30:22.84

21

Default 7.3 mi

Default_30 35:10.48

22

Bike 12:00.42

Default_30 1:05:25.18

23

Default 6.1 mi

Default_30 35:35.74

24

Default 10.4 mi

Default_30 50:50.44

25

Default 3.1 mi

Default_30 1:04:30.71

Bike 39:43.53

Bike: 1:42:44.40

Default_30: 5:44:56.41

Run: 31.6 mi

26

Default 5.2 mi

Default_30 33:02.71

27

Default 8.6 mi

Default_30 25:43.61

28

Bike 11:00.39

Default_30 1:03:11.75

29

Default 6.1 mi

Default_30 31:54.30

1

Default 6.5 mi

Default_30 29:24.76

2

Default 4.3 mi

Default_30 1:08:16.14

3

Default 12.1 mi

Default_30 33:12.75

Bike: 11:00.39

Default_30: 4:44:46.02

Run: 42.7 mi

4

Bike 38:00.40

Default_30 15:25.28

5

Default 7.1 mi

Default_30 23:13.62

6

Bike 11:00.33

Default_30 41:30.24

7

Default 7.8 mi

Default_30 35:14.36

8

Default 5.2 mi

Default_30 41:34.19

9

Default 11.3 mi

Default_30 42:21.80

10

Default 5.1 mi

Bike 21:00.39

Default_30 22:12.63

Bike: 1:10:01.12

Default_30: 3:41:32.12

Run: 36.4 mi

11

Default_30 1:04:51.08

12
13

Default 2.5 mi

Default_30 13:29.71

14

Bike 11:00.35

Default_30 38:33.66

15

Default 4.1 mi

Default_30 17:33.85

16

Default_30 31:20.80

17

Default 7.3 mi

Default_30 41:31.80

Bike: 11:00.35

Default_30: 3:27:20.90

Run: 13.9 mi

18

Default 5.4 mi

Default_30 37:18.96

19

Default_30 1:10:23.32

Bike 32:00.22

20

Default 6.4 mi

Default_30 41:31.62

21

Default 5.2 mi

Default_30 47:46.64

22

Default 11.3 mi

Default_30 21:17.18

23

Bike 11:00.35

Default_30 1:03:21.35

Bike 42:00.38

24

Default 5.3 mi

Default_30 46:31.43

Bike: 1:25:00.95

Default_30: 5:28:10.50

Run: 33.5 mi

25

Default 7.8 mi

Default_30 36:28.93

26

Default 9.5 mi

Default_30 21:59.89

27

Bike 6:10.49

Default_30 52:03.83

28

Default 5.3 mi

Default_30 50:22.46

29

Default 7.5 mi

Default_30 37:21.63

30

Default 13.7 mi

Default_30 23:18.77

31

Default_30 1:09:38.61

Bike 46:00.25

Bike: 52:10.74

Default_30: 4:51:14.12

Run: 43.7 mi