Monthly View


Jump to:
May 2024
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
22

Recovery 1 mi

23

Base 6 mi

24

Base 8 mi

25

Trail 6.5 mi

26

Recovery 1 mi

27

Base 4.1 mi

28

Trail 12.3 mi

Run: 38.9 mi

29

Recovery 1 mi

30

Base 6 mi

1

Trail 6.3 mi

2

Base 6 mi

3

Recovery 1 mi

4

Trail 17.2 mi

5

Recovery 2.6 mi

Run: 40.1 mi

6

Recovery 1 mi

7

Base 4 mi

8

Trail 4 mi

9

Recovery 2 mi

10

Recovery 1 mi

11

Trail 6.1 mi

12

Long 10 mi

Run: 28.1 mi

13

Recovery 1 mi

14

Tempo 6 mi

15

Base 6 mi

16

Trail 3 mi

Walk 1.6 mi

17

Recovery 1 mi

18

Trail 21 mi

19

Recovery 1 mi

Run: 39 mi

Walk: 1.6 mi

20

Recovery 1 mi

21

Trail 5.2 mi

22

Base 3 mi

23

Tempo 3.1 mi

24

Run - Recovery: 1 mi

25

Run - Long: 10 mi

26

Run - Base: 3 mi

Run: 12.3 mi

27

Run - Recovery: 1 mi

28

Run - Base: 4 mi

29

Run - Workout: 4 mi

30

Run - Base: 4 mi

31

Run - Recovery: 1 mi

1

Run - Long: 33.3 mi

2

Run - Recovery: 1 mi