Monthly View


Jump to:
May 2024
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
22

Easy 4.5 mi

Yoga 48:06

Walking 1 mi

Walking 3 mi

23

Easy 5 mi

Yoga 58:13

Walking 2.3 mi

24

Easy 4.5 mi

Yoga 48:29

Walking 1 mi

Walking 2 mi

25

Easy 5 mi

Yoga 55:11

Walking 0.5 mi

Walking 2.3 mi

26

Easy 5 mi

Yoga 48:05

Walking 0.5 mi

Walking 2.5 mi

27

Long 11 mi

Yoga 52:05

Walking 1 mi

28

Easy 4.5 mi

Yoga 1:17:08

Yoga 1:15:00

Walking 1 mi

Run: 39.5 mi

Walking: 17 mi

Yoga: 7:42:17

29

Easy 3.5 mi

Yoga 46:43

Walking 1.5 mi

Walking 3 mi

30

Easy 3.5 mi

Yoga 53:12

Walking 1 mi

Walking 2.5 mi

1

Easy 4.5 mi

Yoga 47:07

Walking 1 mi

Walking 2 mi

2

Easy 4.5 mi

Yoga 1:01:25

Walking 1 mi

Walking 2 mi

3

Easy 3 mi

Yoga 46:53

Walking 2.5 mi

4

Easy 6.5 mi

Yoga 52:07

Walking 2 mi

5

Easy 6.5 mi

Yoga 1:15:00

Yoga 1:10:44

Run: 32 mi

Walking: 18.5 mi

Yoga: 7:33:11

6

Easy 4.5 mi

Yoga 51:55

Walking 1 mi

Walking 2 mi

7

Easy 4 mi

Yoga 1:01:04

Walking 2.5 mi

Walking 1 mi

8

Easy 5 mi

Yoga 50:52

Walking 1 mi

9

Easy 4.5 mi

Yoga 1:00:17

Walking 1 mi

Walking 3 mi

10

Easy 5 mi

Yoga 50:56

Walking 2 mi

Walking 1 mi

11

Easy 5.3 mi

Yoga 1:03:05

Walking 1 mi

12

Easy 6.3 mi

Yoga 1:25:50

Run: 34.5 mi

Walking: 15.5 mi

Yoga: 7:03:59

13

Easy 5.3 mi

Yoga 50:53

Walking 2 mi

14

Easy 4.5 mi

Yoga 1:00:02

Walking 1 mi

Walking 2.3 mi

15

Easy 5 mi

Yoga 48:41

Walking 2.3 mi

16

Easy 4.3 mi

Yoga 1:00:15

Walking 2 mi

Walking 0.8 mi

17

Easy 4.3 mi

Yoga 50:13

Walking 2 mi

Walking 1.3 mi

18

Easy 5.8 mi

Yoga 53:33

Walking 1 mi

Walking 1.3 mi

19

Easy 6.5 mi

Yoga 1:18:18

Yoga 1:01:59

Walking 1.3 mi

Run: 35.5 mi

Walking: 17 mi

Yoga: 7:43:54

20

Easy 5.5 mi

Easy 4 mi

Yoga 50:55

Walking 2 mi

21

Easy 4.5 mi

Yoga 58:03

Walking 3 mi

22

Easy 4 mi

Yoga 48:29

Walking 2.5 mi

Walking 1 mi

23

Easy 4 mi

Yoga 57:03

Walking 1 mi

Walking 2.5 mi

24

Yoga 47:16

25
26

Run: 22 mi

Walking: 12 mi

Yoga: 4:21:46

27
28
29
30
31
1
2