Monthly View


Jump to:
July 2021
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
21

Easy Hilly 6.2 mi

Walking/Hiking 2.4 mi

Walking/Hiking 0.4 mi

22

Walking/Hiking 0.2 mi

Easy Hilly 4 mi

Walking/Hiking 1.5 mi

23

Hill 7.1 mi

Walking/Hiking 2.1 mi

Walking/Hiking 1.3 mi

Walking/Hiking 2 mi

24

Hill 6 mi

Walking/Hiking 1.7 mi

25

Easy Hilly 3 mi

Walking/Hiking 2.9 mi

Walking/Hiking 0.2 mi

26

Long 8 mi

Walking/Hiking 2 mi

Walking/Hiking 1.2 mi

27

Long 8.7 mi

Walking/Hiking 1.1 mi

Walking/Hiking 1 mi

Run: 43 mi

Walking/Hiking: 19.9 mi

28

Easy Hilly 4.3 mi

Walking/Hiking 2.7 mi

29

Easy Hilly 4 mi

Walking/Hiking 1 mi

30

Easy Hilly 7 mi

Walking/Hiking 2 mi

Walking/Hiking 0.5 mi

1

Hill 6.4 mi

Walking/Hiking 0.6 mi

2

Hill 6.4 mi

Walking/Hiking 1 mi

3

Long 11.3 mi

Walking/Hiking 2.6 mi

4

Easy Hilly 4.2 mi

Walking/Hiking 4 mi

Run: 43.7 mi

Walking/Hiking: 14.5 mi

5

Easy Hilly 5.2 mi

Walking/Hiking 1.4 mi

6

Hill 6.7 mi

Walking/Hiking 1.2 mi

7

Hill 6.3 mi

Walking/Hiking 0.8 mi

8

Hill 6.1 mi

Walking/Hiking 2.8 mi

9

Hill 6.4 mi

Walking/Hiking 1 mi

10

Long 10.3 mi

Walking/Hiking 1.5 mi

11

Long 8 mi

Walking/Hiking 1 mi

Run: 48.9 mi

Walking/Hiking: 9.6 mi

12

Easy Hilly 6.5 mi

Walking/Hiking 0.5 mi

13

Easy Hilly 4.8 mi

Walking/Hiking 0.9 mi

14

Hill 6.1 mi

Walking/Hiking 1.2 mi

15

Hill 6 mi

Walking/Hiking 0.9 mi

16

Hill 6 mi

Walking/Hiking 0.8 mi

17

Long 8.3 mi

Walking/Hiking 1 mi

18

Easy Hilly 5.4 mi

Walking/Hiking 1.7 mi

Walking/Hiking 1 mi

Run: 43.1 mi

Walking/Hiking: 8 mi

19

Hill 6.1 mi

Walking/Hiking 3.4 mi

20

Hill 7.2 mi

Walking/Hiking 2 mi

21

Hill 6.6 mi

Walking/Hiking 1.1 mi

22

Hill 7.4 mi

Walking/Hiking 1.6 mi

Walking/Hiking 2.2 mi

23

Hill 4.2 mi

Walking/Hiking 2.5 mi

24

Long 8.3 mi

Walking/Hiking 3.6 mi

25

Long 8 mi

Walking/Hiking 2.1 mi

Run: 47.8 mi

Walking/Hiking: 18.4 mi

26

Easy Hilly 5 mi

Walking/Hiking 2.2 mi

27

Hill 7.3 mi

Walking/Hiking 1 mi

Walking/Hiking 1.5 mi

28

Hill 6.3 mi

Walking/Hiking 2.3 mi

29

Hill 5.7 mi

Walking/Hiking 0.9 mi

30
31
1

Run: 24.2 mi

Walking/Hiking: 7.8 mi