Monthly View


Jump to:
March 2024
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
19
20

Recovery 6.7 mi

21

Easy 3 mi

Intervals 6 mi

Recovery 1.5 mi

22

Recovery 6.7 mi

23

Recovery 6.1 mi

24

Long 20 mi

25

Run: 50 mi

26

Run - Recovery: 7 mi

27

Run - Recovery: 7 mi

28

Run - Intervals: 11.5 mi

Easy 5.5 mi

29

Run - Recovery: 7 mi

1

Run - Recovery: 6.5 mi

2

Run - Long: 21 mi

Easy 5.6 mi

3

Run: 11 mi

4

Run - Recovery: 7 mi

Recovery 3.8 mi

5

Run - Recovery: 7 mi

Easy 8 mi

6

Run - Fartlek: 11 mi

Easy 5.5 mi

7

Run - Recovery: 6 mi

8

Run - Recovery: 6 mi

Easy 6.6 mi

9
10

Recovery 2 mi

Race 9.9 mi

Run: 35.8 mi

11
12

Recovery 6 mi

13

Recovery 6.5 mi

14

Recovery 6 mi

15
16

Recovery 6.6 mi

17

Long 20 mi

Run: 45.1 mi

18
19

Recovery 7.2 mi

20
21

Intervals 12.1 mi

22

Recovery 6.8 mi

23

Recovery 7 mi

24

Long 22 mi

Run: 55 mi

25
26
27

Recovery 6 mi

28

Recovery 6 mi

29

Tempo 10 mi

30
31

Recovery 6 mi

Run: 28 mi